До уваги абітурієнтів: УжНУ затвердив Правила прийому в 2021 році

Правила прийому до ДВНЗ “УжНУ” у 2021 році розроблені Приймальною комісією відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році та затверджені Вченою радою ДВНЗ “УжНУ” 22 грудня 2020 року.

Звертаємо увагу на особливості вступної кампанії 2021 року.

Вступники подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Правилами прийому випадків.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. Конкурсні пропозиції поділяються на:

– відкрита конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається при адресному розміщенні державного замовлення і не перевищує максимальний обсяг державного замовлення;

– фіксована конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним  замовленням (загальний обсяг державного замовлення);

– небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним замовленням.

Можна подати до 5 заяв на місця державного замовлення та до 30 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня. Для реєстрації електронного кабінету необхідно мати хоча б один сертифікат ЗНО та документ про повну загальну середню освіту, виготовлений в Україні з використанням фотополімерних технологій. 

Вступ на основі повної загальної середньої освіти

Строки прийому заяв і документів

Прийом заяв та документів на денну форму здобуття освіти розпочинається 14 липня, закінчується:

У кожній заяві на бюджетні конкурсні пропозиції зазначається її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1 (ОДИН) означає найвищу пріоритетність. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою він потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала.

 Вступні іспити та творчі конкурси проводяться з 01 по 13 липня (для вступників на місця державного замовлення) та з 14 по 23 липня (вступ тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб). Співбесіди проводяться з 17 по 19 липня включно.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням здійснюється не пізніше 28 липня.

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця на місця державного замовлення  до 18:00 02 серпня.

Зарахування вступників за державним замовленням – 09 серпня. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (відповідно до Правил прийому)  не пізніше 19 серпня.

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб  не пізніше 30 вересня.

Конкурсний відбір  предмети ЗНО

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів визначено в Додатку 5 до Правил прийому:

 перший конкурсний предмет для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування  українська мова і література, на інші спеціальності  українська мова. Замість результату ЗНО з української мови може використовуватися результат ЗНО з української мови і літератури;

 другий предмет для всіх спеціальностей визначено однозначно;

 третій предмет встановлено для більшості спеціальностей на вибір вступником із шести можливих, проте є винятки для окремих спеціальностей:

– на вибір з двох можливих (для спеціальностей 081 Право, 293 Міжнародне право);

– на вибір з трьох можливих (для спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 223 Медсестринство, 226 Фармація, промислова фармація, 227 Фізична терапія, ерготерапія);

– творчий конкурс (для спеціальностей 017 Фізична культура і спорт, 262 Правоохоронна діяльність). 

Конкурсний бал вступника

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*МЛ + К6*ОУ

У формулі для КБ:

– П1, П2  оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3  оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А  середній бал додатку до свідоцтва про ПЗСО; МЛ  оцінка за мотиваційний лист; ОУ  бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ДВНЗ “УжНУ” у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. П1, П2, П3, А, МЛ, ОУ  оцінки за шкалою від 100 до 200 балів; 

– коефіцієнти К1, К2, К3 визначені у Додатку 5 (К1, К2, К3 – не менше 0.2, К3  не більше 0.25 для випадку творчого конкурсу), К4=0.1 (не може перевищувати 0.1), К5=0 (не може перевищувати 0.01), К6=0 (не може перевищувати 0.05), сума коефіцієнтів дорівнює 1 для кожної пропозиції); К6*ОУ=10  призерам 4-го етапу олімпіад при вступі на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Обчислений конкурсний бал множиться на коефіцієнти:

КБ := КБ * РК * ГК * СК 

де:

– РК = 1,02 для ДВНЗ «УжНУ»;

– ГК = 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

– СК = 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобудуть повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у 2021 році (1,05 – для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00 – в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Для участі в конкурсному відборі на місця державного замовлення або для можливості переведення на навчання за державним замовленням конкурсний бал вступника повинен бути не менше 125,000. 

Особливості окремих спеціальностей

На спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація» прийом на навчання на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за ступенем магістра, на всі інші спеціальності  за освітнім ступенем бакалавра.

На спеціальності 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина» мінімальні значення кількості балів з другого та третього предмета не можуть бути менше 150 балів. Ця вимога не поширюється на тих вступників, чий конкурсний бал буде вище 175,000.

Щоб подати заяву для вступу на спеціальності «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право» вступник повинен мати конкурсний бал не менше 140,000, для вступу на спеціальність «Фармація, промислова фармація» (за ступенем магістр)  не менше 130,000.

На спеціальності, визначені у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка учасники профорієнтаційних олімпіад можуть отримати до 20 балів до сертифіката з відповідного предмета.

Вступ на основі ОКР молодший спеціаліст

Прийом заяв та документів – з 14 липня по 18:00 23 липня, фахові вступні випробування – з 24 по 30 липня. 

Конкурсний відбір проводиться за результатами ЗНО (можна подавати сертифікати 2018 – 2021 років) та фахових вступних випробувань. Перелік конкурсних предметів визначено в Додатку 2 до Правил прийому:

 перший конкурсний предмет для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування  українська мова і література, на інші спеціальності  українська мова. Замість результату ЗНО з української мови може використовуватися результат ЗНО з української мови і літератури;

 другий предмет при вступі на місця державного замовлення  математика або історія України (за вибором ДВНЗ “УжНУ”), при вступі на небюджетні конкурсні пропозиції  пропонується на вибір вступника. 

Конкурсний бал вступника обчислюється за формулою:

КБ = 0.25*П1 + 0.25*П2 + 0.50*П3,

де П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка фахового вступного випробування; всі оцінки за шкалою від 100 до 200 балів. 

Вступ на основі ОС бакалавр, магістр, ОКР спеціаліст

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) для всіх спеціальностей (ЄВІ та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для спеціальностей Право, Міжнародне право)  з 11 травня по 3 червня. Основна сесія ЄВІ  30 червня, ЄФВВ  2 липня.

Прийом заяв та документів  з 15 липня по 18:00 23 липня, фахові вступні випробування проводяться з 19 по 30 липня.

У кожній заяві на відкриті конкурсні пропозиції (для спеціальностей Право та Міжнародне право) зазначається її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1 (ОДИН) означає найвищу пріоритетність.

Рекомендації до зарахування за державним замовленням  не пізніше 2 серпня, виконання вимог для зарахування  до 18:00 07 серпня, зарахування за державним замовленням  12 серпня. 

Конкурсний відбір проводиться за результатами:

 ЄВІ (можна подавати сертифікати 2020 – 2021 років);

 ЄФВВ (для спеціальностей Право та Міжнародне право, можна подавати тільки сертифікат 2021 року) або фахових вступних випробувань (для всіх інших спеціальностей, крім Право та Міжнародне право). 

Конкурсний бал вступника обчислюється за формулами:

 для спеціальностей 081 “Право” та 293 “Міжнародне право”:

КБ = 0.25*П1 + 0.50*П2 + 0.25*П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови; П2, П3 – оцінки єдиного фахового вступного випробування за тест з права та тест загальних навчальних правничих компетенцій; всі оцінки за шкалою від 100 до 200 балів;

 для всіх інших спеціальностей (крім 081 “Право” та 293 “Міжнародне право”):

КБ = 0.25*П1 + 0.75*П2 + П3,

де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови; П2 – оцінка фахового вступного випробування; П1, П2 – оцінки за шкалою від 100 до 200 балів; П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (включаючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь), за шкалою від 0 до 20 балів.

Відповідно до Правил прийому:

П3 = СБ + Д, де

СБ – середній бал документа про здобутий освітній ступінь (ОКР) за шкалою від 1 до 10 балів,

Д – додатковий бал, який нараховується за наукові (творчі) здобутки вступника (від 0 до 10 балів). 

Приймальна комісія УжНУ

Будьте першим...

Додайте коментар

Ваш email не буде опубліковано.


*